CPH3

painters TUBES magazine talks with Preben Saxild